گروه ریاضی دوره اول متوسطه آذربایجانغربی
ریاضیات؛دروازه وکلید علوم است 
قالب وبلاگ

بسمه تعالی

 

شیوه نامه فراخوان ایجاد بانک ارزشیابی نوین در سایت پایگاه کیفیت بخشی به فرایند

آموزش درس ریاضی متوسطه راهنمایی

سال تحصیلی 91-90

 

مقدمه:

هدف ازارزشیابی در آموزش وپرورش،کسب اطلاعات برای بهبود یادگیری و تدریس وهمچنین تعیین میزان

پیشرفت دانش آموزان درجهت هدفهای اساسی آموزش پرورش است.درارزیابی دانش ریاضی  دانش آموز

توجه به نکات ذیل ضروری است:

1)    ارزیابی بخش جدایی ناپذیر آموزش است.

2)    ارزیابی ریاضیات ،مانند تدریس ریاضیات نیازبه سیستم پویاوبه هم پیوسته ای ازمفاهیم،رویه ها ،حل مساله واستدلال دارد.

3)     ارزیابی،مستلزم تعامل بین معلم وشاگرد است.

4)   درارزیابی سعی براین است تااین نکته معلوم شود که شاگرد چه چیزی راوچگونه قادر است ا نجام دهد.درارزیابی،ازروشها، ابزارهاوموقعیت های متنوعی استفاده می شود.{1}          

به دلیل عدم توانایی آزمونهای سنتی در برآوردن چنین اهدافی که دربرگیرنده سنجش سطوح بالای یادگیری،مهارتهای عملی،یادگیری های مفهومی و...است،آشنایی دبیران باشیوه های نوین ارزشیابی که سنجش این مواردرامیسرمی سازدضرورت دارد.لذاپایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی درسال تحصیلی91-90اقدام به ایجادبانک ارزشیابی نوین شامل سه بخش آزمونهای عملکردی،چک لیست های مشاهده وپوشه کارریاضی نموده است

اهداف ایجادبانک ارزشیابی نوین در پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی:

1- توسعه توانمندیها،مهارتها وصلاحیت های حرفه ای معلمان درحوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی (توجه به کلیه ابعادواهداف درفرایند ارزشیابی)وبهره گیری ازروشهای نوین ارزشیابی درفرایندآموزش.

2- معرفی روشهای نوین ارزشیابی به دبیران وتاکیدویژه برمواردی همچون ارزیابی سطوح بالای یادگیری ،اهمیت اهداف مهارتی ریاضی وقالب متفاوت وابتکاری سوالات.

3-گردآوری تدوین نمونه های مناسب ومتنوعی ازآزمونهای عملکردی ،چک لیست های مشاهده ،پوشه کارریاضی و... .

4- استفاده بهینه ازظرفیت ها ،نوآوری ها امکانات موجود وزمینه ای برای ایجاد وبروز خلاقیت همکاران

تعاریف مفهومی و شرایط ارسال آثار

1-پوشه کار ریاضی:

بااستفاده ازپوشه کاریا (چنته) بسیاری از مهمترین اهداف آموزش وپرورش تحقق می یابد.پوشه کار،مجموعه ای هدفدار از نمونه کارهای دا نش آموزان که پیشرفت یا موفقیت تحصیلی او را نشان می دهد . در ارزشیابی به ویسله چنته ،علاوه بر معلم ، دانش آموز نیز باید در انتخاب محتوای آن ، تعیین معیار های انتخاب و معیار های قضاوت و شواهدی که نشان دهنده ارزیابی شخصی او ازکارهای خود است مشارکت کند .چنته پرونده ای از نمونه کارهای دانش آموزان است که به صورت هدفدار و نه تصادفی گردآوری می شود تا بتواند مقصود ویژه ای را فراهم آورد و فرصتی را برای اظهار نظر دا نش آموزان در مورد کارش فراهم آورد. {2}

1-1  اهداف تهیه پوشه کار :

·     ایجاد علاقه و تمایل مثبت نسبت به ریاضی

·   توسعه درک ریاضی

·     تقویت استدلال ریاضی در عنوان های متفاوت ریاضی (الف- برآوردکردن ،شناخت عدد، عملیات باعددهاومحاسبه ب- اندازه گیری، هندسه وتجسم فضایی پ- آمار واحتمال ت-کسرهای متعارفی واعشاری ث- الگوها و ارتباط ها و...)

·       ارتباط واتصال ریاضی (ارتباط یک عنوان و مقوله ریاضی به مباحث دیگر ریاضی به موضوع های خارج از ریاضی ، به موقعیت هایی در دنیای واقعی و...)

·     حل مساله به صورت گروهی

·       استفاده از ابزار

·       مداخله ومشارکت معلم و والدین .{3}

در تنظیم پوشه کارلطفا موارد زیر را مورد توجه قرار دهید :

·        نوع پوشه کار (فردی یاگروهی ،موقت یا دائمی و...  ) قید شود .

·        مشخص شود که پوشه کار به چه واحد یا موضوعات درسی  مربوط است (برای یک واحددرسی یا بیشتر قابل تنظیم است . )

·        هدف از هر فعالیت ذکر شده در پوشه کار بیان گردد .

·        نحوه ارزیابی  از پوشه کار تشریح شود (معیار های ارزیابی ،چک لیست ارزیابی یا به صورت توصیفی و ... )

·        توصیه می شود جنبه نوآوری و خلاقیت را در ارسال نمونه مد نظر قرار دهید .

1-2    چه چیزهایی در پوشه کار قرار می گیرند؟

تاکید و تمرکز در پوشه کاربرمواردزیر است :

-          طرز تفکر دانش آموزان

-          دیدگاه دانش آموزان نسبت به خودش به عنوان یک ریاضیدان

-          پیشرفت در طول زمان

-          ارتباط واتصال ریاضی وار

-          فرایند حل مساله

 

کار کردن روی موضوعات دیگری که با ریاضی مرتبط اند. مانند تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات اجتماعی و ارایه آن به صورت نمودار

مساله طرح شده توسط دانش آموز،با راه حل یا بدون آن

برگه های نشان دهنده تصحیح اشتباهها یابد فهمی های دانش آموزان

تصویریاطرح تهیه شده توسط دانش آموز یامعلم، دست ورزی ها وکار با مدلهای ریاضی وشکل های چند بعدی


 

ویرایش های پیش نویس.

اصلاح شده ونهایی از کار دانش آموز روی یک مساله ریاضی شامل نوشته ها،منحنی ها ،نمودارها، جدول هایاهر چیز مناسب دیگر .

چک لیست های تکمیل شده توسط معلم

 

برگزیدهای از یادداشت های روزانه ی دانش آموز

 

نمودار شماره (1) داخل یک پوشه کار اقتباس از {3

                                              

          2 - چک لیست های مشاهده :

یکی از روشهای ساده و کارآمد برای بررسی نحوه فعالیت دانش آموزان استفاده ازابزار مشاهده است.مشاهده فرایند نگاه کردن، گوش دادن، تعریف کردن و ثبت عناصر مهم یک عملکرد،یک جریان یا فرآورده است. معلم ممکن است از یک فهرست تطبیقی یایک مقیاس درجه بندی یا چک لیست،برای ثبت پاسخ ها رفتارهای دانش آموزان استفاده کند.    

 موارد زیر را می توان در یک مشاهده بررسی کرد :

        1)زمانی که صرف انجام تکالیف و کارها شود.

        2)مشارکت شاگردان دریک کار خاص.

        3)تعامل بین شاگردان .

        4)سوء برداشت ها و اشتباهات شاگردان .

        5)رفتار عاطفی شاگردان در شرایط خاص .{1}

بدیهی است که برای هر فعالیت فهرست انتظارات (مشاهدات) خاص همان فعالیت تنظیم می شود. به عنوان مثال فهرست انتظارات برای زمانی که دا نش آموز به طور انفرادی یک پروژه را طراحی می کند وبافهرست انتظارات از دانش آموزدر یک فعالیت گروهی درکلاس، تفاوت دارد.از طرف دیگر هر معلم با توجه به ویژگی ها وانتظارات خاص خود از کلاس فهرست انتظاراتش راتنظیم می کند که ممکن است در مواردی با فهرست انتظارات معلم کلاس مجاور درهمان فعالیت متفاوت باشد. {4}

در تنظیم فهرست مشاهدات لطفا موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

·     موضوع و هدف مورد ارزیابی مشخص شود.

·     فهرست نسبتا" کوتاه باشد.

·     هر گویه ی فهرست به طور کاملا" روشن موضوع مورد ارزیابی را بیان کند.

·     فقط رفتار یاویژگی های مهم منظور شود.

·     گویه های فهرست به گونه ای آرایش یابند که کل فهرست را به سادگی بتوان مورد استفاده قرارداد.

·     توصیه می شود جنبه نوآوری وخلاقیت رادرارسال نمونه مدنظرقراردهید.                                     

3-ارزیابی عملکردی:

درارزیابی عملکردی که به آنها ارزیابی اصیل گفته می شود فرایند ها و فرآورده های یاد گیری دانش آموزان به طور مستقیم سنجیده می شود.بنا به تعریف،آزمون های عملکردی با مهارت سروکار دارند.مهارت در استفاده ارفرایندها و شیوه های اجرایی ونیز مهارت در تولید فرآورده ها.این آزمون ها بر کاربست دا نش تاکید دارند ازمسائل واقعی استفاده می کنند و به سنجش مستقیم هدف آموزشی معتقدند. دراین شیوه ها تفکر باز،ترغیب و تشویق می شود.{5}

یک ارزیابی عملکردی در ریاضی،دربرگیرنده ارایه ی تکلیف های ریاضی،پروژه یایک تحقیق دانش آموزی وآن گاه مشاهده ، مصاحبه ودرنظرگرفتن نتیجه کاری که انجام می دهند است،تابدین ترتیب،آن چه که به راستی قادر به فهم و انجام آن هستید مورد ارزیابی قرار گیرد {3}.

گرنلاند چهار نوع مهم آزمونهای عملکردی رابه شرح زیر معرفی نموده است:

1)آزمون عملکرد کتبی:این آزمون عمدتا"بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تاکید دارد. مثلا" ازدانش آموز خواسته می شود یک داستان کوتاه بنویسد یایک نمودار ستونی براساس اطلاعات داده شده رسم کند.

2)آزمون شناسایی: زمانی که از دانش آموز می خواهید اشکال مداری را که لامپ آن روشن نمی شود پیدا کند یاروش درست حل یک مسئله ریاضی راتشخیص دهد.اورادر معرض آزمون عملکردی شناسایی قرارداده اید

3) انجام عملکرد درموقعیت شبیه سازی شده: دراین آزمون ازفراگیرخواسته می شود تادریک موقعیت شبیه سازی شده یاخیالی،همان اعمالی راانجام دهدکه درموقعیت های واقعی ضروری اند،مثلا" یادگیری تنفس مصنوعی برای یک مصدوم،فردروی یک فردسالم تنفس مصنوعی راانجام می دهد.یابرای آموزش خلبانی ازدستگاههایی که باهواپیماهای واقعی شبیه سازی شده اند استفاده می کند.

4)نمونه کار: درروش نمونه کار که نزدیک ترین روش سنجش به عملکرد واقعی است،فراگیردرمحیط طبیعی سنجش می شود.برای مثال آزمون رانندگی اتومبیل در شرایط واقعی و یادردرس ریاضی وقتی از دانش آموزخواسته می شود باابزاری که دراختیار دارند یک مکعب باابعاد معینی بسازند،از انواع این آزمونهاست.{4                                  

لطفا"در طراحی یک ارزیابی عملکردی موارد زیر راموردتوجه قرار دهید

·        جدول مشخصات درس(موضوع) وهدفهای آن راتهیه فرمایید (اهدافی راانتخاب کنید که آزمونهای سنتی قابل اندازه گیری نمی باشند.)

·        معیارهای ارزشیابی جهت نمره گذاری هر تکلیف به وضوح مشخص گردد.

·        باتوجه به انواع آزمون های معرفی شده دراین قسمت،ازهرنوع حداقل یک نمونه طراحی شود

منابع:

{1}برمز، دزموند، کامبرباچ، گلنروی، جیمز، آگاتا و پتی، آزموند (1387) .آموزش ریاضی به کودکان دبستانی .ترجمه محمدرضا کرامتی . تهران : رشد

{2}صفوی، امان الله (1382) .روشها، فنون والگوهای تدریس.تهران :سمت.

{3} اشتن مارک،جین اکر (1387)ارزیابی ریاضی :اسطوره ها،مدل ها،سوال های خوب،و پیشنهادهای عملی.مترجمان زهرا گویا،مانی رضایی.تهران:فاطمی

{4} رستگار،طاهره (1386).ارزشیابی در خدمت آموزش.تهران :موسسه فرهنگی منادی تربیت.

{5} سیف ،علی اکبر (1382).اندازه گیری ،سنجش وارزشیابی آموزشی.تهران:دورا

 تذکرات کلی:

الف)آثار ارسالی در قالب CD درمحیط Word و قلم B Nazanin  تایپ و به همراه یک نسخه چاپ شده ارائه گردد.

ب) سهمیه هر منطقه به لحاظ ارسال نمونه ارزشیابی نوین به استان ،دو نمونه از هر عنوان می باشد

ج)شرکت کنندگان در فراخوان بانک ارزشیابی نوین،در صورت تمایل مجاز به شرکت درهرسه بخش (آزمونهای عملکردی،چک لیست های مشاهده و پوشه کارریاضی)می باشند.

د)ضروری است آثارارسالی متناسب بامحتوا اهداف آموزشی ریاضی دوره راهنمایی باشند.

ه)هراثردریک لوح فشرده مجزا ارسال گردد.

و)داوری براساس تعاریف، اهداف و شرایط ارائه شده در شیوه نامه انجام خواهد شد.

 ز)کلیه ی معلمان دوره راهنمایی مجاز به شرکت در این فراخوان هستند                                                           

جدول معرفی دبیران منتخب شرکت کننده نواحی / مناطق در فراخوان بانک ارزشیابی نوین

.                                              جدول شماره (2)

عنوان

نام ونام

خانوادگی

نام پدر

کدپرسنلی

رشته

تحصیلی

سطح

تحصیلات

سنوات

خدمت

شهرستان

محل خدمت

تلفن

تماس

پوشه کار

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمونهای

عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 14:57 ] [ رحمان بابازاده ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب